Dvasingumas ir pinigai

Ankščiau buvo paplitusi teorija, kad pinigai ir dvasingumas nesuderinami dalykai. Netgi dažnai pasigirsdavo nuomonių, kad praktikai savo paslaugas turėtų teikti nemokamai, o kaip tada praktikui gyventi, iš ko, jeigu už teikiamas paslaugas negautų atlygio?
Ir kodėl kažkas kito pagalbą turėtų gauti veltui, juk pats nemokamai nedirba…

Kitas dalykas, manau, aktualiausias gyvenime: kaip suderinti dvasingumą ir klestėjimą, kaip išeiti iš trūkumo energijų ir sąmonės i gausos energijas ir gausos sąmonę.
Žinau, tai gali būti ilgas ir sudėtingas procesas, bet taip pat žinau, kad gausa ar stokojimas yra mūsų vidaus atspindžiai. Jeigu dėl vidinių įsitikinimų, trauminių patirčių save samoningai ar pasamoningai stabdai nuo buvimo turtingu, pasiturinčiu, nepavyks to pasiekti be darbo su savimi. O pas kitus viskas vyksta lengvai, sklandžiai ir tarytum natūraliai…

Įdomu būtų paskaityti apie tai kitų nuomonių. Ypač nuo ko pradėti žmogui, kad išeiti iš vidinių ir finansinių apribojimų?

Čia plati tema, ir galima įvairiais kampais į ją pažiūrėti. Reiktų pradėti nuo to, kas yra tas dvasingumas, kaip tai apibrėžti. Ar viskas, kas šiandien pateikiama kaip dvasingumas, iš tikrųjų yra dvasingumas?

Dvasingumas - dvasingas, nuo žodžio dvasia. Štai kokią reikšmę pateikia lietuvių kalbos žodynas:

  1. vns. psichinė žmogaus jėga kaip veikimo akstinas: Tvirtõs dvãsios žmogùs. Kovõs dvasià. Gáuti pẽno dvãsiai. Kélti kovótojų dvãsią.

  2. vns. tikroji prasmė, esmė: Lai̇̃ko [įstãtymo, tikė́jimo] dvasià. Restaurúotame dvarè išli̇̀ks senóvinė dvasià. Tėvai̇̃ jį̇̃ áuklėjo patriòtine dvasià.

  3. nemateriali, ppr. garbinama būtybė, galinti daryti įtaką žmogaus gyvenimui: Vandeñs [mi̇̀ško, vė́jo] dvãsios. Gẽrosios [pi̇̀ktosios] dvãsios.

  4. mirusiojo siela, vėlė: Dvãsiai į̇̃ ką nórs įsikū́nyti. Sù tamsà suaktyvė́ja dvãsios. Ar̃ põ mirtiẽs tobulė́ja žmogaũs dvasià?

  5. vns. filosofijoje – kuriamasis pradas, kuris egzistuoja savaime, save suvokia, yra neribotas laike ir erdvėje, atviras būčiai: Analizúoti dvãsios ir̃ matèrijos sántykį. Dvãsios sámprata i̇̀lgainiui ki̇̀to. Šv. Augusti̇̀nas tei̇̃gė, kàd protè slỹpi diẽviškosios dvãsios šviesà.

:diamonds: bè dvãsios trūkstant kvapo, uždusus (ką daryti): Grį̇̃žusi namõ bè dvãsios parkritaũ. Ji̇̀ atbė́go į̇̃ pãskaitą bè dvãsios. dvãsią gáudyti žr. gaudyti. dvãsią išléisti žr. išleisti. nė̃ gyvõs dvãsios visai nieko (nėra; apie gyvas būtybes): Apliñkui nebùvo nė̃ gyvõs dvãsios. Kambaryjè – nė̃ gyvõs dvãsios. piktóji [piktà] dvasià velnias, šėtonas, nelabasis: Gál jį̇̃ piktóji dvasià apsė́do? Gál priẽ tavę̃s piktà dvasià pristójo, kàd tai̇̃p trankai̇̃si, nedúodi žmonė́ms ramýbės?

Pradėti reiktų nuo savęs pažinimo, atpažinti savyje įdiegtus elgesio ir mąstymo modelius, kurie mus riboja. Peržiūrėti savo vertybių sistemą, ant kokių “pamatų” ji pastatyta.

Labai įdomu būtų sužinoti kaip kitiems pavyko susikurti gerovę. :wink: